Stowarzyszenie „Wszystko Dla Gminy” ogłasza nabór dzieci zamieszkujących na terenie gminy Jordanów Śląski.
 
Informacje na temat rekrutacji są umieszczone na ogólnodostępnych tablicach ogłoszeń oraz na stronach internetowych
www.jordanowslaski.pl, oraz stronach "Wesołego Przedszkola" http://przedszkole.st-wdg.pl/ w zakładce Aktualności
 
Rekrutacja dotyczy dzieci 2,5 - 4-letnich.
 
Przyjmujemy dzieci do Wesołego Przedszkola zgodnie z Regulaminem
rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.
 
W przypadku, gdy ilość kart zgłoszeń złożonych przez rodziców nie przekracza
liczby miejsc wynikających z projektu organizacyjnego Komisji
Kwalifikacyjnej nie powołuje się, gdyż przyjęte są wszystkie dzieci.
Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej ma miejsce tylko w przypadku większej
liczby zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu. 
 
Przyjmowanie „Kart zgłoszenia dziecka do przedszkola” w terminie

 do 31 marca 2019 r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji

​w dniu 15 kwietnia 2019 r

Wyniki będą wywieszone na drzwiach przedszkola.

 

Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobrać w zakładce "Dla Rodziców"

 

                                                                                                                                                                                  Zarząd stowarzyszenia

 

Regulamin rekrutacji dzieci na rok szkolny 2019/2020
do Zespołu Wychowania Przedszkolnego pn „Wesołe Przedszkole” „Wesołe Przedszkole” w Jordanowie Śląskim

I. TOK POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

- Określenie liczby miejsc w przedszkolu.

- Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola.

- Przyjmowanie „kart zgłoszenia dziecka do przedszkola”.

- Powołanie Komisji Rekrutacyjnej ma miejsce tylko w przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu.

Komisja Kwalifikacyjna w drodze losowania wyłoni listę dzieci przyjętych do „Wesołego Przedszkola”.

- Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola.

2. Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne.

 

II. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 lat do 4 lat.

2. Dziecko musi być samodzielne w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych np. sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych, umiejętność samodzielnego zjadania posiłków, rozbierania i ubierania niektórych części garderoby (nie mogą być to dzieci, które nadal korzystają z pieluch).

3. Warunkiem uczęszczania dziecka do przedszkola jest pisemna deklaracja rodziców/rodzica o członkostwie w Stowarzyszeniu a co za tym idzie opłata składki członkowskiej. (12 zł rocznie)

4. Rekrutacja do Zespołu Wychowania Przedszkolnego pn „Wesołe Przedszkole” odbywa się raz w roku.

5. Zasady pierwszeństwa w przyjmowaniu dzieci do przedszkola:

- Dzieci już uczęszczające do w/w przedszkola na zasadzie kontynuacji.

 

III. SKŁAD KOMISJI REKRUTACYJNEJ

1. Prezes Stowarzyszenia „Wszystko Dla Gminy” jako przewodniczący,

2. Nauczyciel prowadzący zajęcia w „Wesołym Przedszkolu”,

3. Dwóch przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia „Wszystko Dla Gminy”,

4. Jeden przedstawiciel Urzędu Gminy Jordanów Śląski,

5. Jeden przedstawiciel Rady Gminy Jordanów Śl.

 

IV. ZASADY OGŁASZANIA REKRUTACJI

1. Rekrutację ogłasza Zarząd Stowarzyszenia „Wszystko Dla Gminy” w formie:

- Pisemnych ogłoszeń na tablicach informacyjnych na terenie całej gminy,

- Komunikatu na stronie internetowej UG Jordanów Śląski,

- Komunikatu na stronie internetowej "Wesołego Przedszkola"

2. Zarząd Stowarzyszenia informuje o miejscu udostępnienia zainteresowanym „ Regulaminu rekrutacji dzieci do Zespołu Wychowania Przedszkolnego pn „Wesołe

Przedszkole”

3. Rodzice składają „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” w terminie od 1 marca do 31 marca 2019 r.

4. Komisję rekrutacyjną powołuje Zarząd Stowarzyszenia najpóźniej do 12 kwietnia 2019 r.

5. Wyniki rekrutacji wywieszone zostają w sali przedszkola w dniu 15 kwietnia 2019 r.

6. Złożenie KART ZGŁOSZEŃ z uchybieniem terminu, stanowi podstawę do odmowy ich rozpatrywania a w toku postępowania rekrutacyjnego.

 

V. DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI

1. Dokumenty składane przez rodziców:

- Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

2. Dokumenty stanowiące podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej:

- imienne wykazy zgłoszonych dzieci,

- Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola.

3. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego dołącza:

- listy dzieci przyjętych do przedszkola

- wykaz dzieci nieprzyjętych do przedszkola, będących listą dzieci rezerwowych

Decyzja Komisji musi być odnotowana w „Karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola” i podpisana przez wszystkich członków. Komisja ustali również listę rezerwową dzieci oczekujących na zwalnianie w ciągu roku szkolnego miejsca. Lista obowiązywać będzie od 1 września 2018 r. do 31sierpnia 2019 r.

VI . ZADANIA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

1. Wykonywanie czynności przygotowawczych do prac Komisji Rekrutacyjnej:

- wywieszenie ogłoszeń o terminie rekrutacji i niniejszego regulaminu,

- wydawanie i przyjmowanie „Kart zgłoszeń do przedszkola” oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczanych przez rodziców od 1 marca do 31 marca 2019 r.

- sprawdzanie wszystkich dokumentów pod względem formalnym,

-sporządzanie wykazu zgłoszonych dzieci na posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej,

- wywieszenie w dostępnym miejscu informacji dotyczących wyników kwalifikacji dzieci do przedszkola.

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

1. W przypadku, gdy ilość kart zgłoszeń przez rodziców nie przekracza liczby miejsc wynikających z projektu organizacyjnego Komisji Rekrutacyjnej nie powołuje się, gdyż

przyjęte są wszystkie dzieci.

2. Przez rodziców rozumie się też prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.

3. Regulamin rekrutacji jest udostępniony do wglądu na terenie placówki.